Hållbara ansvarsområden!

NorrlandsIT värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla affärsrelationer. Medarbetare håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt

På marknaden verkar NorrlandsIT för sund, ärlig och öppen konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Företagets information till marknaden ska alltid vara tydlig, transparent och aldrig medvetet vilseledande.

Miljöansvar
NorrlandsIT ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och hälsorelaterade risker från verksamheten och de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller

Samhällsansvar
NorrlandsIT ska vara en god samhällsaktör. Företaget ska respektera mänskliga rättigheter, ta avstånd från korruption och mutor och bestickning samt penningtvätt. Företaget skall även sträva efter att skapa god hälsa och välbefinnande oberoende om det är för anställda, kunder, ägare eller andra intressenter

Leverantörsansvar
NorrlandsIT ska påverka leverantörer att främja hållbar utveckling. Gemensamma hållbarhetsmål ska formuleras med leverantörer.

Arbetsgivaransvar
NorrlandsIT ska inom ramen för arbetsgivaransvaret säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö och en trygg och säker arbetsplats. Dessutom skall processer skapas där medarbetares idéer och initiativförmåga stimuleras. Företaget ska verka för en god balans mellan arbete och privatliv för företagets medarbetare. Tydliga och väl kommunicerade riktlinjer och policyer gällande jämställdhet och mångfald skall finnas. Tyngdpunkt skall läggas på främjandet av medarbetares hälsa och välbefinnande. Företaget ska avsätta resurser för medarbetares vidareutveckling och kompetensuppbyggnad.

Kund- och kvalitetsansvar
Kundrelationen och kunders behov skall alltid stå i centrum. En hög grad av transparens, dialog och tydlighet skall prägla Företagets relationer medkunder. Klagomålshantering och kundsupport ska vara effektiv, grundlig och skötas med omsorg. Ett ständigt förbättringsarbete avseende kvalitetsarbetet är ett fokusområde som skall prioriteras.

© 2022 Norrlands IT. 
All rights reserved.
Följ oss
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram