Allmänna leveransvillkor

Tillämplighet
Allmänna leveransvillkor Norrlands IT AB gäller för leverans av produkt och/eller tjänst från och med ovan angivet datum. Dessa Allmänna leveransvillkor gäller om inget annat skriftligen avtalats.

Produktförsäljning
Priserna anges i SEK och exklusive moms. Frakt tillkommer på samtliga leveranser.

Betalningsvillkor och säkerhet
Faktura ska betalas senast 20 dagar från fakturadatum och betalningen skall då finnas tillgänglig på

Norrlands ITs bankkonto.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med en räntesats motsvarande gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift. Felaktigheter i en faktura måste reklameras senast på förfallodagen. Norrlands IT behåller äganderätten till fakturerade produkter till dess full betalning mottagits.

Retur och återköp
Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador.

Vid önskemål om återköp ska kunden kontakta Norrlands IT inom 60 dagar från leverans. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen samt eventuell återköpsavgift. Returer som inte godkänns av tillverkaren eller distributören för återköp återsänds till kunden. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad.

Reklamation
För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Norrlands IT samt på visst angivet sätt returnera produkten. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage.

Garanti
Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Norrlands IT lämnar inga ytterligare garantier utöver tillverkares specificerade garantivillkor.

Ansvar
Fel som Norrlands IT orsakat åtar sig Norrlands IT att avhjälpa genom reparation, ny leverans eller återbetalning av köpeskillingen.Norrlands IT har rättighet att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Norrlands IT ansvarar inte för produkters kompatibilitet med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angivits av Norrlands IT eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Norrlands IT. 

Norrlands IT ansvarar under inga omständigheter för - indirekta skador eller följdskador, såsom utebliven vinst, minskad produktion eller förlust av data eller andra liknande skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information.

Villkor för programvaror
I fall då kund köper nyttjanderätt och/eller licens till programvara av Norrlands IT gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor.

Norrlands IT har rätt till prishöjning efter kund meddelats om Programleverantören höjer sina priser under avtalstiden Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Norrlands IT accepterar med anledning av ovanstående inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Leverans av Tjänst
Norrlands IT ska utföra den överenskomna tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet lämpad personal. Norrlands IT har rätt att vid behov anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Norrlands IT ansvarar för såväl eget som underleverantörens arbete.

Ersättning m.m.
Kunden erlägger ersättning i enlighet med Norrlands IT från tid till annan gällande Tjänsteprislista. Norrlands IT har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt från tid till annan gällande Tjänsteprislista.

Betalningsvillkor och säkerhet
Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Norrlands IT bankkonto senast 20 dagar från fakturadag. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med en räntesats motsvarande gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift. Felaktigheter i en faktura måste reklameras senast på förfallodagen.

Ansvar
Norrlands IT ansvarar inte för fel som orsakats eller indirekt beror på datorer, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Norrlands IT. Det totala ansvaret som kan uppkomma för Norrlands IT gentemot kund är begränsat tillmotsvarande det belopp kunden erlagt för tjänster under den senaste sexmånadersperioden.

Norrlands IT ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador, såsom nedgång i produktion, utebliven vinst eller andra liknande indirekta skador, eller förlust av data. Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Norrlands ITs sida.

Kunden ansvarar för att förse Norrlands IT med information om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den tjänst eller funktioner som Norrlands IT tillhandahåller. Norrlands IT ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats enligt ovan.

Allmänna bestämmelser

Personuppgifter
I de fall Norrlands IT behandlar personuppgifter för kundens räkning gäller att kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag. Norrlands IT får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och inte för några andra ändamål. Norrlands IT ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Norrlands IT ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fall eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter.

Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på
plats.

Norrlands IT har rätt att avtala med underbiträde om uppfyllande av åtaganden om behandling av personuppgifter inom ramen för avtalet. Norrlands IT svarar i dessa fall för att underbiträdets hantering
av personuppgifter sker i enlighet med kundens instruktioner och att underbiträdet är bunden av motsvarande villkor som Norrlands IT enligt detta avsnitt.

Norrlands IT ska på kundens skriftliga begäran meddela kunden vilka underbiträden som behandlar personuppgifter för kundens räkning och i vilket land behandlingen äger rum. Kunden har rätt att frånträda avtalet om kunden motsätter sig ett visst underbiträde. Kunden har rätt att en gång per år, och senast inom tre månader från det att uppdraget slutfördes, begära att få ta del av logghistorik och annan dokumentation som behövs för att säkerställa att leverantören lever upp till kundens krav. 

Granskningen ska ske på kundens egen bekostnad och, om Norrlands IT begär det, genom en oberoende tredje man.

Norrlands IT ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. Kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden. Norrlands IT ska inte behandla personuppgifter för kundens räkning under längre tid än vad som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot kunden. Norrlands IT ska senast tre månader från det att åtagandet upphörde se till att kundens personuppgifter raderas. Om Norrlands IT lagrar personuppgifter för kundens räkning, får Norrlands IT inte radera personuppgifterna innan kunden meddelats om att radering kommer att ske. 

Tvist
Tvist vid tolkning eller tillämpning av detta avtal avgörs av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av tjänster.

Force Majeure
Norrlands IT äger rätt att inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utanför Norrlands ITs kontroll, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Övrigt
Norrlands IT förbehåller sig rätten att ändra information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och erbjudanden utan föregående avisering. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan leverantörens skriftliga samtycke. Norrlands IT förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna leveransvillkor.

© 2022 Norrlands IT. 
All rights reserved.
Följ oss
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram